کار تیمی موفق

 

تیم های کاری موفق و ساختن تیم در سازمانها از موضوع های داغ مورد بحث روز هستند.
تیم های موفق و کار تیمی اهداف استراتژیک شما را برآورده می سازند. کار تیمی موفق سبب افزایش توان انجام کار هر کدام از کارمندان شما می شود و به شما کمک می کند بهتر به مشتریان خود خدمات بدهید.

اگر شما یک تیم کاری دارید که اکنون فعال است، ابتدا باید مشخص کنید سازمان شما به چه فعالیتهای تیمی احتیاج دارد و از کدامیک از آنها می تواند پشتیبانی کند. تیم ها به منابع و به خصوص زمان نیاز دارند. راندمان تیم شما زمانی در اوج است که:

ــ یک گروه از کارمندان مختلف در آن بتوانند با یکدیگر مشارکت کنند.

ــ تعداد تیم ها محدود باشد تا میزان مشارکت کارکنان را افزایش دهد.

ــ تیم ها زمانی را برای شرکت در جلسات منظم قرار دهند.

ــ شما احتیاج به اهداف دوره ای دارید، که باید برای هر تیم تعریف شود.

ــ از هر جلسه خلاصه و نتایج یادداشت شده و اجرا شوند.

ــ تیم ها با اضافه کردن کارمندان جدید جاودانه می شوند.

 

Be the first to write a review

Leave a comment