چاپ رشته در زبان گو

طبق سنت دیرنه برنامه نویس ها ابتدا به سراغ تکه کد چاپ کلمهhello world  میرویم.

package main 

import “fmt” 

func main(){

fmt.Println(“hello world”)

}

خروجی تکه کد بالا به صورت زیر خواهد بود:

hello world

توضیح تکه کد بالا:

تمامی برنامه های نوشته شده با go با عبارت package main شروع می‌شوند این نشان میدهد که این فایل پکیج اصلی برنامه ماست.

دستور import:این دستور دیگر پکیج‌های آماده را به برنامه ما الحاق می‌کند تا بتوانیم از توابع و ثابتها و کلاسهای آماده نوشته شده در دیگر فایلها یا پکیج‌ها استفاده کنیم.در این برنامه پکیج fmt را ایمپورت کردیم که حاوی تابع Println می باشد.

برای دست رسی به توابع، ثابتها و کلاسهای داخل یک پکیج از نام پکیج + عملگر نکته +نام تابع استفاده می‌کنیم مثل خط ۴  در این برنامه.

تابع Println متغیرها را چاپ می‌کند و نمایش گر را به خط جدید منتقل می‌کند.دقت کنید که تابع Println با حرف بزرگ شروع شده و بقیه حروف کوچک هستند.

Be the first to write a review

Leave a comment