دستور echo و print در php

هر دو برای ارسال متن و داده ها به صفحه نمایش به کار می روند با این تفاوت که echo هیچ مقداری را برنگرداند ولی print مقدار یک را برمی گرداند به این دلیل print را میتوان در دستورهای شرطی استفاده کرد.print فقط یک آرگومان قبول میکند ولی echoپارامترهای زیادی قبول میکند.سرعت echo از print بیشتر میباشد.

دستور echo را می توانید هم با پارانتز و هم بدون پارانتز استفاده نمایید.

چاپ متن با دستور اکو:دقت نمایید که متن می تواند حاوی عناصر html نیز باشد.

مثال:

<?php

echo “<h2>PHP is Fun!</h2>”;

echo “Hello world!<br>”;

echo “I’m about to learn PHP!<br>”;

echo “This “, “string “, “was “, “made “, “with multiple parameters.”;

?>

چاپ متغیرها با استفاده از echo:

<?php
$txt1 = “Learn PHP”;
$txt2 = “telelearn.mobi”;
$x = 5;
$y = 4;

echo “<h2>$txt1</h2>”;
echo “Study PHP at $txt2<br>”;
echo $x + $y;
?>

دستور پرینت(print)

دستور print می تواند هم با بارانتز و هم بدون بارانتز استفاده شود.

مثال زیر نحوه استفاده از دستور پرینت برای ارسال متن به خروجی را نمایش می دهد.(توجه نمایید که متن می تواند حاوی دستورات html  نیز باشد.)

<?php

          print “<h2>PHP is fun!</h2>”;

           print “hello world<br>”;

            print “I’m about to learn php”;

?>

مثال زیر نحوه نمایش متغیر ها را با استفاده از دستور print نشان میده

<?php

          $txt1=”learn php”;

          $txt2=”w3school.com”;

          $x=5;

           $y=6;

           print “<h2>$txt1</h2>”;

           print “study PHP at $txt2<br>”;

           print $x+$y;

?>

 

Be the first to write a review

Leave a comment