برنامه ریزی و تعیین گستره پروژه

در مرحله دوم با توجه به تحقیقات انجام شده در مرحله اول سایت مپ و سپس طرح اولیه(wireframe) پروژه ارئه می‌گردد

دیدگاه خود را بنویسید