انواع اصلی داده ها در جاوا اسکریپت

در ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﭘﻨﺞ ﻧﻮع داده اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ وﺟﻮد دارد:

undefined:متغیری که اعلان شود و مقدار دهی نشود.

null:نوع دیگر داده مقدار null است که به معنی خالی است. ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ از ﻧﻮع null  اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﯽ ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ندارد.در جاوا اسکریپت undefined یکی از مشتقات null می باشد.با این حال معنی آنها متفاوت است.

boolean:نوع منطقی

number:نوع عددی

string:اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺻﻔﺮ ﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر رود. ﻫﺮ ﮐﺎراﮐﺘﺮ در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ دارد. ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اوﻟﯿﻦ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ رﺷﺘﻪ ای ﺑﺎﯾﺪ از (‘) ﯾﺎ( “) اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ. ﻣﻌﻤﻮﻵ ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮏ ﮐﺎراﮐﺘﺮ از(‘) و ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ از(“) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

var sColor1 = “blue”;

var sColor2 = ‘blue’;

دیدگاه خود را بنویسید