اشیا در جاوااسکریپت۱

اگر شما در جاوا اسکریپت اشیا را یاد بگیرید همه چیز را یاد گرفته اید.

در جاوا اسکریپت همه چیز یک شی است

نوع داده بولین اگر با کلمه کلیدی new تعریف شود یک شی است.

انواع داده عدی اگر با کلمه کلیدی new تعریف شود یک شی است.

نوع داده رشته‌ای اگر با کلمه کلیدی new تعریف شود یک شی است.

تاریخ‌ها اشیا هستند.

عبارات ریاضی شی هستند.

عبارات منظم‌/ارایه ها /توابع و اشیا همگی شی هستند.

در جاوااسکریپت به جز مقادیر اولیه همه مقادیر شی هستند یک مقدار اولیه هیچ خصوصیتی حتی خصوصیت نام را ندارند در جاوا اسکریپت پنج نوع اولیه وجود دارد که در جدول زیر لیست آنها را می بینید.

[table id=2 /]

دقت کنید که عبارات زیر که یک متغیر را تعریف می‌کنند شی هستند و مقادیر اولیه را ذخیر می کنند و مقادیر اولیه نیستند.

var car='fiat';
var x=3.14;

ولی در عبارت زیر ali , ۹۸ یک مقدار اولیه هستند که به متغیر منتسب شده‌اند.

x=98;
window.alert('ali is a boy');

اشیا متغیرهایی هستند که خودشان شامل متغیرهای دیگری هستند.

متغیرها در جاوااسکریپت می‌توانند تنها یک مقدار را خیره کنند متغیره باشند مانند مثال زیر:

var person='ali';

خصوصت یا property  اشیا در جاوااسکریپت

شی‌ها همانند متغیرها هستند با این تفاوت که متغیرهای بیشتری نگه می‌دارند.و این متغیر ها به صورت جفتهای نام مقدار می‌آیند که با دو نکته از هم جدا می‌شوند.

مثال:

var person = {firstName:"John", lastName:"Doe", age:50, eyeColor:"blue"};

یک شی جاوااسکریپت کلکسیونی از مقادیر نام‌گذاری شده می‌باشد.

به جفتهای نام-مقدار در جاوااسکریپت خصوصیات یا property های شی می‌گویند.

 متدها یا رویدادهای اشیا در جاوااسکریپت

متدها توابعی هستند که می‌توانند همانند متغیرها داخل یک شی تعریف شوند.خصوصیات یا property های یک شی می‌توانند مقادیر اولیه, یک تابع و حتی یک شی باشند.متدهای یک شی خصوصیاتی هستند که این خصوصیات حاوی تعریف یک تابع می‌باشند.

متد ()fullName را به صورت زیر میتونید به مثال بالا(شی person ) اضافه نمائید.

 fullName:function(){
return firstName+' 'lastName;
}

اشیا در جاوا اسکریپت حاوی مقادیر نام‌گذاری شده(خصوصیات) و متد‌ها هستند .

در پست های آتی در مورد توابع بیشتر توضیح خواهیم داد.

منبع :سایت www.trueans.com

Be the first to write a review

Leave a comment