حلقه for در پایتون

معمولا از یک حلقه‌ for برای ایجاد تکرار روی داده های دنباله دار(لیست‌ها، چندتایی‌هایی مرتب،مجموعه‌ها،دیکشنری‌ها، و رشته‌ها) یا پیمایش داده‌‌های دنباله دار به استفاده می‌شود.

کلمه‌ی کلیدی for در زبان برنامه نویسی پایتون کمتر شبیه دیگر زبان‌های برنامه نویسی است و بیشتر شبیه یک متد است در بقیه‌ی زبان‌های برنامه نویسی.

با استفاده از یک حلقه for به راحتی می‌توانید یک مجموعه از کدها را بارها اجرا کرد.

جهت طراحی وب سایت در تبریز یا سئو وب سایت در تبریز با ما تماس بگیرید

ایجاد حلقه روی لیست

تکه کد زیر لیست مورد نظر را پیمایش و تک تک اعضای آن را جاپ می‌کند.

>>> fruits=["apple", "bannana", "cherry"]
>>> for x in fruits:
...   print(x)
... 
apple
bannana
cherry

در حلقه for در پایتون نیازی به اندیس برای تصمیم گیری تعداد دفعات اجرا نمی‌باشد.

ایجاد حلقه روی رشته‌ها

با توجه به این که یک رشته در پایتون یک داده‌ی دنباله دار است می‌توان با استفاده از حلقه for در پایتون آن را پیمایش کرد.

تکه کد زیر تمام حروف رشته‌ی “banana” را چاپ می‌کند.

>>> for x in 'banana':
...   print(x)
... 
b
a
n
a
n
a

دستور break در پایتون

با استفاده از دستور break در پایتون می‌توانیم اجرای حلقه را قبل از اینکه حلقه به گام آخر برسد متوقف کنیم.

>>> fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
>>> for x in fruits:
...  print(x)
...  if x == "banana":
...   break
... 
apple
banana

تکه کد زیر اعضای لیست را تا رسیدن به ‘banana’ چاپ می‌کند.

>>> fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
>>> for x in fruits:
...  if x == "banana":
...   break
...  print(x)
... 
apple

دستور continue در پایتون

اگر از دستور continue در حلقه‌ی for استفاده کنید با رسیدن کنترل برنامه به این دستور پایتون گام جاری حلقه را نیمه کاره رها می‌کند و گام بعدی را شروع می‌کند.

>>> fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
>>> for x in fruits:
...  if x == "banana":
...   continue
...  print(x)
... 
apple
cherry

تابع ()range در پایتون

تابع ()range در پایتون مجموعه‌ای از اعداد صحیح متوالی ایجاد می‌کند.

این تابع سه ورودی دارد اولین ورودی آن مقدار شروع و دومین ورودی آن مقدار پایان را و سومین ورودی گام افزایش را مشخص می‌کند. اگر اولین پارامتر حذف شود به صورت پیش فرض اعداد از صفر شروع می‌گردد. و اگر سومین پارامتر حذف گردد اعداد متوالی و پشت سر هم تولید می‌شود.

>> print(range(6))
range(0, 6)

جهت پیمایش و یا ایجاد کد روی اعداد متوالی می‌توان از تابع ()range استفاده کرد.

>>> for x in range(9):
...   print(x)
... 
۰
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸

دقت کنید که عدد نهایی عدد ماقبل دومین ورودی این تابع است. اما اولین عدد از عدد مشخص شده شروع می‌شود.

>>> for x in range(2, 30, 3):
...  print(x)
... 
۲
۵
۸
۱۱
۱۴
۱۷
۲۰
۲۳
۲۶
۲۹

استفاده از else در حلقه for

اگر پس از حلقه for از یک دستور else استفاده کنیم پس از اتمام حلقه بلوک دستور else اجرا خواهد شد.

>>> for x in range(6):
...  print(x)
... else:
...  print("Finally finished!") 
... 
۰
۱
۲
۳
۴
۵
Finally finished!

حلقه‌های for تو در تو

در پایتون می‌توانید از حلقه‌های تو در تو نیز استفاده نمائید. در اینصورت در هر بار تکرار حلقه‌ی خارجی حلقه‌ی داخلی به صورت کامل اجرا می‌گردد.

تکه کد زیر صفت هر میوه را قبل از نام آن چاپ می‌کند

>>> for x in adj:
...  for y in fruits:
...   print(x, y) 
... 
red apple
red banana
red cherry
big apple
big banana
big cherry
tasty apple
tasty banana
tasty cherry

دستور pass در پایتون

اگر در بلوک حلقه‌ها و دستور if در پایتون هیچ کدی نوشته نشود پایتون خطا تولید می‌کند و از اجرای کد جلوگیری می‌کند. برای جلوگیری از این خطا و ادامه دادن به اجرای کد می‌توانید از دستور یا کلمه‌ کلیدی pass استفاده نمائید.

>>> for x in [0, 1, 2]:
...  pass
Be the first to write a review

Leave a comment