۵ عادت آدم های موفق

۱- اجازه نمی دهند ترس آن ها را کنترل و محدود کند.

۲- بیشتر از آن که تقلید کنند نوآوری می کنند.

۳- همیشه منتظر بازتاب کارهایشان هستند.

۴-  روی راه حل ها تمرکز می کنند.

۵- همیشه نیمه پر لیوان را می بینند.

Be the first to write a review

Leave a comment