چاپ مقادیر مختلف در go

در این قسمت زبان برنامه نویسی گو را با مثالهای گوناگون آموزش می‌دهیم و تا طراحی وب سایت و یا برنامه نویسی سمت سرور پیش خواهیم رفت

زبان برنامه نویسی گو دارای انواع داده‌های متفاوتی است که عبارتند از رشته‌ها، اعداد صحیح، اعداد اعشاری شناور، انواع دادههای بولین و ….

func main() {

// در زبان برنامه نویسی گو با استفاده از عملگر+ می‌توان دو رشته را الحاق کرد
fmt.Println(“go” + “lang”)

// چاپ مقادیر صحیح
fmt.Println(“1+1 =”, 1+1)

//چاپ مقادیر اعشاری

//عملگر تقسیم اعشاری به صورت / می‌باشد
fmt.Println(“7.0/3.0 =”, 7.0/3.0)

// عملگر منطقی در زبان گو به صورت &&می‌باشد 

//جواب عبارات زیر false خواهد بود
fmt.Println(true && false)

//عملگر یای منطقی در زبان برنامه نویسی گو به صورت || است

//جواب علامت عبارت زیر true خواهد بود
fmt.Println(true || false)

//عملگر معکوس کننده و یا نه منطقی در این زبان برنامه نویسی به صورت!است

//عبارت چاپ شده در خط زیر falseخواهد بود
fmt.Println(!true)
}

خروجی مثال بالا:

golang
۱+۱ = ۲
۷٫۰/۳٫۰ = ۲٫۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۵
false
true
false
Be the first to write a review

Leave a comment