پیش فرضهای فایل html

تمامی صفحات html حاوی عناصر زیر می باشند و شکل پیش فرض صفحات html به صورت زیر می باشد:

<!DOCTYPE html>

<html lang=”en”>

<head>

<title></title>

<meta http-equiv=”content-type” content=”text/html;charset=utf-8″ />

</head>

<body>

</body>

</html>

اعلان های DOCTYPE:این اعلان ها نوع و نسخه xhtml یا html را مشخص می کند.

تگ html:سند html با این تگ شروع می شود و حاوی خوصیاتی مانند زبان و … می باشد.

بخش عنوان head:بخش head شامل metadataهایی(برای مطالعه بیشتر در مورد متا تگها روی لینک کلیک نمایید.)  است که نوع یا رفتار سایر قسمتهای صفحه را مشخص می کند. در این قسمت ارتباط یک سند جاری را با سایر استاد مشخص می کند.

عناوین صفحه یا قسمت title:محتوای این تگ در بالای صفحه مرورگر نوشته می شود.

تگ body:تمامی عناصر صفحه در این قسمت قرار می گیرند.

دیدگاه خود را بنویسید