ویژگی های مشترک مدیران موفق

١- مایل به کسب موفقیت
۲- ظاهری مرتب و آراسته
٣- غرور شغلی
۴- مهارت در ارتباطات
۵- صداقت و صراحت
۶- داشتن حافظه خوب
٧- ظرفیت کار سنگین
٨- تصمیمات عاقلانه
٩- اتکا به خود
١٠- غلبه بر ترس
١١- دوراندیشی و ریسک پذیری
١٢- سالم بودن
١٣- انتقادپذیری
١۴- ایجاد انرژی مثبت
١۵- تمایل به ارزشیابی از خود
١۶- علاقه به دیگران

Be the first to write a review

Leave a comment