نوع داده‌ی بولین یا منطقی در پایتون

همانطور که میدانید نوع داده‌های منطقی در تمام زبانهای برنامه نویسی تعریف شده است. یکی از انواع داده ‌هایی که در پایتون تعریف شده نوع منقی است که ما در این مقاله از سری مقالات آموزش پایتون انواع داده‌های منطقی را آموزش می‌دهیم
داده‌های منطقی قابلیت ذخیره‌ی دو مقدار را دارندکه آن دو مقدار True و False هستند.
نتیجه‌ی ارزیابی هر عبارت در پایتون یکی از دو مقدار True یا False است.
به عنوان مثال وقتی دو مقدار را باهم مقایسه میکنید نتیجه یک مقدار منطقی است.
مثال:

print(10 > 9)
print(10 == 9)
print(10 < 9) 
#output:
#True
#False
#False

وقتی یک عبارت منطقی در یک دستور if اجرا میشه اگر حاصل عبارت True باشه بلوک if در غیر این صورت بلوک else اجرا میشه.

a = 200
b = 33

if b > a:
  print("b is greater than a")
else:
  print("b is not greater than a") 
#ouput:b is not greater than a 

با استفاده از تابع bool() میتونید معادل بولی انواع عبارات یا داده ها را محاسبه نمائید.
مثال:

print(bool("Hello"))
print(bool(15))
print(bool(0))
#output
#True
#True
#False

مثال ریز معادل عبارت بولی دو متغیر x, y را چاپ میکنه

x = "Hello"
y = 15

print(bool(x))
print(bool(y))
#output
#True
#False
Be the first to write a review

Leave a comment