مختصر نویسی در css

نحوه عملمکرد css برای خلاصه نویسی در تمام عناصر به صورت زیر می باشد.

مقدار یک عددی(margin:20px) به تمامی حاشیه ها تاثیر کی گذارد.

مقدار دو عددی:(margin 10px 20px) اولین مقدار ۱۰px بر روی حاشیه های بالا و پایین و دومین مقدار بر روی حاشیه های چپ و راست تاثیر می گذارد.

مقدار سه عددی (margin 10px 20px 30px) اولین مقدار (۱۰px) بر روی حاشیه بالا دومین مقدار(۲۰px) بر روی حاشیه های چپ و راست و سومین مقدار بر روی حاشیه پایین تاثیر می گذارد.

مقدار چهار عددی(margin 10px 20px 30px):این مقدار به ترتیب در جهت حرکت عقربه های ساعت عمل می کننند(بالا:۱۰px راست:۲۰px پایین:۳۰px چپ:۴۰px)

 

Be the first to write a review

Leave a comment