تابع pi در پایتون- ماژول math در پایتون

ماژول math در پایتون

پایتون توابع درون ساخت زیادی برای انجام عملیات ریاضی دارد. همچنین یک ماژول ریاضی دارد که عملیات مختلف ریاضی را روی اعداد انجام می‌دهد. در این پست ابتدا برخی از توابع درون ساخت پایتون را بررسی می‌کنیم سپس توابع ماژول math را بررسی خواهیم کرد.

توابع درون ساخت ریاضی در پایتون

تابع min و max در پایتون

ساده‌ترین و ابتدایی ترین توابع ریاضی که پایتون به صورت درون ساخت داره توابع min() و max() است. این توابع به ترتیب کوچکترین و بزرگترین مقدار را از بین داده‌های قابل شمارشی که دریافت می‌کنند برمیگردانند.

>>> x = min(5, 10, 25)
>>> print(x)
۵
>>> x= min('a','b')
>>> print(x)
a
>>> x= max('a','b')
>>> print(x)
b

تابع abs در پایتون

تابع abs() یک پارامتر عددی قبول می‌کند و قدر مطلق آن را برمی‌گرداند.

>>> x= abs(-2.4)
>>> print(x)
۲٫۴
>>> x = abs(44)
>>> print(x)
۴۴

تابع pow در پایتون

این تابع دو آرگومان دارد و اولی را به توان دومی می‌رساند.

>>> x = pow(3,4)
>>> print(x)
۸۱
>>> x = pow(4,0.5)
>>> print(x)
۲٫۰

ماژول math در پایتون

ماژول math در پایتون توابع زیادی برای انجام عملیات ریاضی دارد. برای استفاده از توابع ریاضی تعریف شده در ماژول math ابتدا باید آن را ایمپورت کنید.

تابع sqrt

این تابع ریشه‌ی دوم یا به صورت ساده‌تر جذر اعداد را برمی‌گرداند.

>>> import math
>>> x = math.sqrt(64)
>>> print(x)
۸٫۰

توابع ciel و floor در پایتون

تابع ciel نزدیک‌ترین عدد صحیح بزرگتر از پارامتر دریافتی را برمی‌گرداند. و تابع floor نزدیک‌ترین عدد صحیح کوچکتر از پارامتر دریافتی را برمی‌گرداند.

>>> x = math.ceil(1.4)
>>> print(x)
۲
>>> x = math.ceil(-1.4)
>>> print(x)
-۱
>>> x = math.ceil(1.1)
>>> print(x)
۲
>>> x = math.floor(1.4)
>>> print(x)
۱
>>> x = math.floor(-1.4)
>>> print(x)
-۲
>>> x = math.floor(1.9)
>>> print(x)
۱

عدد پی در پایتون

تابع pi در پایتون عدد پی ‌را بر می‌گرداند. بعد از ایمپورت کردن ماژول math می‌توانید از این تابع به صورت زیر استفاده نمایید.

>>> x = math.pi
>>> print(x)
۳٫۱۴۱۵۹۲۶۵۳۵۸۹۷۹۳

منبع: w3schools

Be the first to write a review

Leave a comment