فروش و مدیریت موفق

 

فــــــروش

فروشندگان بسیار موفق را الگوی خودتان قرار بدهید و همان کارهایی را بکنید که آنها می کنند.

 

مــدیــریـت مـوفـق

مدیریت موفق یعنی رسیدن به دست آوردهای فوق العاده با به کارگیری افراد معمولی.

 

 

Be the first to write a review

Leave a comment