عملگرها در پایتون

عملگرها برای انجام اعمالی خاص روی عملوندها استفاده میشوند.
عملگرها در پایتون به هفت گروه تقسیم شده است که میتونید آنها را مشاهده کنید

  • عملگرهای ریاضی
  • عملگرهای انتساب
  • عملگرهای مقایسه‌ای
  • عملگرهای منطقی
  • عمگرهای تشخیص هویت
  • عملگرهای عصویت
  • عملگرهای بیتی

عملگرهای ریاضی در پایتون

این عملگرها برای انجام اعمال ریاضی روی اعداد مورد استفاده قرار میگیرند.در جدول زیر میتونید این عملگرها را همراه با کاربرد آنها مشاهده نمائید.

عملگرناممثال
+جمع دو عددx+y
تفریق عدد دوم از عدد اولx-y
*ضرب دو عددx*y
/تقسیم عدد اول بر عدد دومx/y
%باقیمانده حاصل از تقسیم عدد اول بر عدد دومx%y
**عدد اول به توان عدد دومx**y
//خارج قسمت حاصل از تقسیم عدد اول بر عدد دوم را به کوچکترین عدد صحیح گرد میکنهx//d

بیشتر بخوانید: شرط در پایتون

مثال:

x=7
y=2
print(x+y)
print(x-y)
print(x*y)
print(x/y)
print(x%y)
print(x**y)
print(x//y)
#output
#۹
#۵
#۱۴
#۳٫۵
#۱
#۴۹
#۳

عملگرهای بیتی در پایتون

عملگرهای بیتی در پایتون برای انجام اعمال دودویی استفاده میشن.

عملگرنام یا عملکردمثال
&andx & y
|orx | y
^XOR(حاصل یک است اگر هر دو بیت متناظر یک باشد)x^y
~not~x
<<انتقال به چپ با جایگزین کردن ۰ به بیت منتهی راستy<< x
>>انتقال به راست با جایگزین ۰ به بیت منتهی الیه چپx>>y

مثال:

x=2
y=3
print(x & y) #output:2
print(x | y) #output:3
print(x ^ y) #output:1
print(~x) #output:-3
print(x << y) #output:16 //انتقال x به تعداد y بار به چپ
print(x >> y) #output:0 // انتقال x به تعداد y بار به راست

عملگرهای انتسابی در پایتون

این عملگرها برای انتساب مقادیر مختلف به متغیرها به کار میروند در جدول زیر این عملگرها را مشاهده میکنید

عملگرکاربردمثال
=انتساب مقدار سمت راست به متغیر سمت چپx=5
+=x=x+5x+=5
-=x=x-3x-=3
*=x=x*2x*=2
/=x=x/2x/=2
%=x=x%2x%=2
//=x=x//2x//=2
**=x=x**2x**=2
&=x=x&3x&=3
|=x=x|3x|=3
^=x=x^3x^=3
>>=x>>=3x>>=3
<<=x<<=3x<<=3

مثال:

x=3
print(x)  #output:3
x += 3
print(x) #output:6
x=3
x-=1
print(x) #output:2
x=3
x*=2
print(x) #output:6
x=3
x/=3
print(x) #output:1.5
x=3
x%=2
print(x) #output:1
x=3
x//=2
print(x) #output:1
x=3
x**=2
print(x) #output:9
x=3
x&=2
print(x) #output:2
x=3
x|=2
print(x) #output:3
x=3
x^=3
print(x) #output:0
x=3
x>>=3
print(x) #output:0
x=3
x<<=2
print(x) #output:24

عملگرهای مقایسه‌ای در پایتون

همانطور که از تعریف آنها پیداست عملگرهای مقایسه‌ای دو عبارت یا مقدار را باهم دیگه مقایسه میکنند و حاصل این مقایسه True یا False است.در جدول زیر همه‌ی عملگرهای مقایسه‌ای را در پایتون لیست کرده ایم.

عملگرکاربردمثال
==تست تساوی دو عبارتx==y
!=تست نابرابری دو عبارتx!=y
>تست بزرگتر بودن یک عبارت از عبارت دیگهx>y
<تست کوچکتر بودن یک عبارت از عبارت دیگهx<y
>=تست بزرگتر یا مساوی بودن یک عبارت از عبارت دیگهx>=y
<=تست کوچکتر یا مساوی بودن عبارت سمت چپ با عبارت سمت راستشx <= y

عملگرهای منطقی

عملگرهای منطقی حاصل and، or,not منطقی دو عبارت را محاسبه میکنند.

از این عمگرهای برای ترکیب عبارات منطقی با عملگرهای منطقی استفاده میشه.

عملگرنحوه‌ی عمکردمثال
andاگر هر دو عبارت True باشه حاصل True خواهد بودx < 5 and x < 10
orاگر یکی از عبارت صحیح باشه حاصل صحیح خواهد بود در غیر این صورت حاصل غلط یا False خواهد بودx < 5 or x < 4
notنتیجه عبارت داخل پارانتز را برعکس میکنه(اگه حاصل True باشه False و بلعکس)not(x < 5 and x < 10)

مثال:

x = 5

print(x > 3 and x < 10) #output: True

print(x > 3 or x < 4) #output: True

print(not(x > 3 and x < 10)) #output: false

عملگرهای تشخیص هویت در پایتون

عملگرهای تشخیص هویت برای مقایسه‌ی اما نه تساوی دو شی در پایتون استفاده میشه.اگر دو شی واقعا مساوی باشند و هر دو به حافظه‌ی مشترکی اشاره کنند دو شی مورد نظر همان است و نتیجه‌ی عملگر is در پایتون صحیح است.

عملگرنحوه‌ی عملکردمثال
isوقتی x دقیقا همان y است نتیجه True استx is y
is notوقتی دو شی متفاوت هستند نتیجه False استx is not y

مثال is:

demo_oper_identity1.py:

x = ["apple", "banana"]

y = ["apple", "banana"]

z = x

print(x is z)​

# returns True because z is the same object as x

print(x is y)​

# returns False because x is not the same object as y, even if they have the same content

print(x == y)

# to demonstrate the difference betweeen "is" and "==": this comparison returns True because x is equal to y​

مثال برای is not

x = ["apple", "banana"]
y = ["apple", "banana"]
z = x

print(x is not z)

# returns False because z is the same object as x

print(x is not y)

# returns True because x is not the same object as y, even if they have the same content

print(x != y)

# to demonstrate the difference betweeen "is not" and "!=": this comparison returns False because x is equal to y

عملگرهای عضویت در پایتون

این عملگرها برای مشخص کردن عضویت یک داده در یک شی در پایتون استفاده میشن.

عملگرعمکردمثال
inاگر x در شی y تعریف شده باشد حاصل مقایسه True خواهد بودx in y
not inاگر x در شی y تعریف نشده باشد حاصل مقایسه True خواهد بود.x not in y

مثال برای in:

x = ["apple", "banana"]

print("banana" in x)

# returns True because a sequence with the value "banana" is in the list

مثال برای not in:

x = ["apple", "banana"]

print("pineapple" not in x)

# returns True because a sequence with the value "pineapple" is not in the list

دیدگاه خود را بنویسید