طراحی

با تائید طرح اولیه توسط کارفرما قالب (moke up) صفحات پروژه طراحی و با فرمت jpg ارائه و طرح کلی بازبینی و در صورت نیاز اصلاح می‌گردد .

Be the first to write a review

Leave a comment