دستور switch در php

شکل کلی دستور سویچ به صورت زیر است:

switch(عبارت یا متغیر مورد نظر)

     {

          case مقدار مورد نظر:

          مجموعه کدهایی که باید اجرا شوند.

          break:

  

   case مقدار مورد نظر۱ :

          مجموعه کدهایی که باید اجرا شوند.

          break:

     .

     .

     .

      default:

      کدهایی که در صورت برابر نبودن عبارت یا متغیر مورد نظر با هیچکدام از case ها باید اجرا شوند.

     }

در مثال زیر بلوک اولین case اجرا می شود.

<?php
$favcolor = “red”;

switch ($favcolor) {
case “red”:
echo “Your favorite color is red!”;
break;
case “blue”:
echo “Your favorite color is blue!”;
break;
case “green”:
echo “Your favorite color is green!”;
break;
default:
echo “Your favorite color is neither red, blue, nor green!”;
}
?>

دیدگاه خود را بنویسید