خاصیت white-space در css

مرورگرها دو یا چند فضای خالی مجاور هم را به صورت یک فضا در نظر میگیرند با استفاده از خاصیت white-space می توانیم کنترل کنیم که آیا فضاهای خالی فظ شوند یا باهم ادغام گردند.مقادیری که این خاصیت قبول می کند به شرح زیر می باشد:

norml:از قوانین معمولی حذف فضای خالی استفاده می شود.

pre:فضای خالی همانطور که در مورد عنصر <pre> در xhtml حفظ میشدحفظ می شود اما فرمت بندی همان چیزی است که برای آن عنصر مشخص شده است.

nowrap:اگر با عنصر </br> به طور صریح اشاره شود متن به خط جدید شکسته مس شود در غیر این صورت شکسته نمی شود.

 

دیدگاه خود را بنویسید