خاصیت display در css

با استفاده از خاصیت display می توانیم مشخص کنیم که یک عنصر به صورت بلوکی باشد یا به صورت inline.برای مثال ساختن یک عنصر inline مثل یک لینک در داخل یک کادر بلوکی باید از کد زیر استفاده کنید:

a{display:block}

یا میتونید یک کادر بلوکی مثل یک پاراگراف را در داخل یک کادر inline ایجاد کنید مثل زیر:

p{display:inline;}

همچنین می توانید از مقدار none استفاده کنید تا به مرورگر بگویید که کادر نباید نمایش دهده شود.وقتی از این مقدار استفاده میکنید هیچ فضایی را در صفحه نمایش اشغال نمی کند و طوری با آن رفتار می شود که گویی اصلا در نشانه گذاری نبوده اشت.

p{display:none;}

Be the first to write a review

Leave a comment