خاصیت direction در css

خاصیت direchtion جهت نمیش متن را تایین می نماید که می تواند حاوی مقادیر زیر باشد:

ltr:متن را از چپ به راست نمایش می دهد.

rtl:متن را از راست به چپ نمایش میدهد.

innherit:جهت متن همان جهت متن والد عنصر می باشد.

دیدگاه خود را بنویسید