توابع کاربردی php

در این پست توابع کاربردی php را لیست کرده‌ام که به مرور زمان تکمیل می‌کنم.

 

 

تابع array_shift:

این تابع آرایه را به عنواین پارامتر قبول می‌کند و اولین عنصر آرایه را حذف می‌کند و هم زمان آرایه را یک خانه به سمت چپ شیفت می‌دهد به طوری که دومین عنصر در خانه اول جایگزین می‌شود و عنصر حذف شده را برمی‌گرداند.

مثال:

<?php
$a=array(“a”=>”red”,”b”=>”green”,”c”=>”blue”);
echo array_shift($a);
print_r ($a);
?>

خروجی مثال بالا:

red
Array ( [b] => green [c] => blue )

 تابع error_reporting:

این تابع برای مدیریت خطاهای php می‌باشد که مقادیر موجود در فایل php.ini را برای فایلی که در آن آمده است را تغییر می‌دهد .یک پارامتر به عنوان سطح مدیریت خطاها می‌گیرد.

به مثال زیر و کامنتهاش توجه کنید:

<?php
// گزارش کلیه خطاها را غیر فعال می‌کند
error_reporting(0);

//این خط خطاهای کلیه خطاها را غیر فعال می‌کند غیر از خطاهای زمان اجرا
error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);

// کلیه خطاها موقع اجرا نمایش داده می‌شود
error_reporting(E_ALL);

// این خط همانند خط بالاست
ini_set(“error_reporting”, E_ALL);

//E_NOTICEتمامی خطاها را گزارش می‌دهد غیر از 
error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
?>

تابع ucwords:

یک رشته را به عنوان پارامتر قبول می‌کند و اولین حرف هر کلمه را به حرف بزرگ تبدیل می‌کند.

مثال:

<?php
echo ucwords(“hello world”);
?> 

خروجی:

Hello World

برای مطالعه بیشتر خطاها و شماره آنها کلیک کنید.

منبع:سایت w3school

دیدگاه خود را بنویسید