تعریف پروژه و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای طراحی وب سایت

در اولین مرحله پس از برگزاری جلسات متعدد با کارفرما پروژه تحلیل و نیاز سنجی می‌گردد و اهداف پروژه، کاربران هدف و اهداف اصلی پروژه مشخص می‌گردد

دیدگاه خود را بنویسید