دعوت به همکاری (کلیک کنید) کار آموز وب سایت در تبریز-استخدام طراح وب سایت تبریز

تعریف متغیرها در زبان برنامه نویسی گو

چون در زبان گو کامپایلر نوع داده‌ها را کنترل میکند متغیر‌ها به صورت غیر ضمنی تعریف می‌شوند لذا باید موقع کامپایل برنامه نوع متغیر‌ها مشخص باشد.در صورتی که متغیری تعریف شود و نوع  آن  مشخص نباشد باید به واسطه مقدار دهی اولیه نوع متغیر را به کامپایلر بفهمانیم در غیر این صورت کامپایلر عمل ترجمه را متوقف می‌کند.

در این زبان تعریف متغیرها با استفاده از کلمه کلیدیvar انجام می‌شود بدین صورت که ابتدا کلمه کلیدی var می‌آید و بعد از یک فاصله نام متغیر و بعد از آن نوع داده و سپس مقدار دهی اولیه.

هر چهار عبارت زیر برای تعریف متغیر در زبان برنامه نویسی صحیح می‌باشد.

var varName typeOfVar =value

var varName=value

var vaName typeOfVar

با استفاده از عملگر کولن و مساوی می‌توانید کلمه کلیدی var را حزف نمائید

varName:=value

در زبان برنامه نویسی گو با استفاده از عملگر , می‌توان چندین دستور را تلفیق کرد و در یک خط و یا  در قالب یک دستور نوشت با استفاده از این قاعده می‌توان چند متغیر را در یک سطر تعریف کرد.

var varName1,varName2, …, varNamen typeOfVar=value1,value2,…,valuen

به مثال زیر در رابطه با تعریف متغیرها در زبان گو دقت کنید.

package main

import “fmt”

func main() {

//تعریف رشته با استفاده از اعلان نوع و مقدار دهی اولیه

var a string = “initial”//نحوه تعریف نوع داده رشته‌ای
fmt.Println(a)

//تعریف چند متغیر هم نوع در یک سطر

var b, c int = 1, 2//تعریف اعداد صحیح
fmt.Println(b, c)

// تعریف متغیر بدون مشخص کردن نوع همراه با مقدار دهی اولیه.در خط زیر متغیری از نوع بولین تعریف شده است
var d = true
fmt.Println(d)

// تعریف یک متغیر بدون مشخص کردن مقدرا اولیه.
// وقتی متغیری را بدون مقدار دهی اولیه تعریف میکنیم حتما بادید نوع آن مشخص باشد
// توجه کنید که در این صورت مقدار اولیه متغیر مورد نظر صفر خواهد بود
var e int
fmt.Println(e)

//(شکل کوتاه شده تعریف متغیر‌ها (به نحوه استفاده عملگر := دقت نمائید
// `var f string = “short”` in this case.
f := “short”
fmt.Println(f)

//تلفیق دو دستور در یک دستور با استفاده بدون اعلان نوع متغیرها

p , n:= 100,300

fmt.Println(p,” “, n)
}

خروجی این مثال به صورت زیر خواهد بود.

initial
۱ ۲
true
۰
short
۱۰۰   ۳۰۰

 جهت دریافت مشاوره طراحی وب سایت و پروژه نرم افزاری با ما تماس بگیرید

Be the first to write a review

Leave a comment