تعریف متغیرهای عددی در پایتون(تبدیل متغیرها در پایتون

در این مقاله از سری مقالات آموزش پایتون در وب سایت تروانس نحوه تعریف صریح داده های عددی را توصیح می‌دهیم.

بعضی وrتها لازمه که متغیرها را از یک نوع خاص تعریف کنیم.این کار را با تبدیل صریح متغیرهای انجام میدهیم.پایتون یک زیان برنامه نویسی شی گرا است و از کلاسها برای تعریف متغیرها استفاده میکنه که متغیرهای ابتدایی نیز از این قاعده پیروی میکنند.

تبدیل متغیرها در پایتون با استفاده از تابع سازنده‌ی کلاس هر نوع انجام میشه:

 • int():یک عدد صحیح از یک عدد صحیح ، اعشاری(به واسطه رند کردن قسمت اعشاری) و یا از یک رشته () ایجاد میکنه.
 • float():یک عدد اعشاری از یک عدد صحیح،عدد اعشاری و یا رشته ()ایجاد میکنه
 • str():یک رشته از انواع داده‌ها صحیح،اعشاری و رشته ایجاد میکنه

تعریف عدد صحیح با استفاده از تابعint() در پایتون

x = int(1)  # x will be 1
y = int(2.8) # y will be 2
z = int("3") # z will be 3

تعریف اعداد اعشاری با استفاده از تابع float() در پایتون

x = float(1)   # x will be 1.0
y = float(2.8)  # y will be 2.8
z = float("3")  # z will be 3.0
w = float("4.2") # w will be 4.2

تعریف داده رشته‌ای با استفاده از تابع str در پایتون

x = str("s1") # x will be 's1'
y = str(2)  # y will be '2'
z = str(3.0) # z will be '3.0' 
Be the first to write a review

Leave a comment