تابع substr در پی اچ پی

این تابع یکی از توابع پرکاربرد پی اچ پی است این تابع قسمت مورد نظرشما را از رشته‌ی دریافتی جدا کرده و بر می گرداند.
در ادمه نحوه‌ی فراخوانی و پارامتر‌های ای تابع را می‌بینیم.

substr ( string $string , int $start [, int $length ] ) : string

این تابع قسمتی از رشته را که از start شروع میشه و به طول length است را بر می‌گرداند.

start شروع رشته‌ی خروجی را مشخص میکنه و اگه مثبت باشه شمارش برای تعیین اولین کاراکتر رشته‌ی خروجی از اولین کارکتر رشته‌ی ورودی شروع میشه و اگه start منفی باشه شمارش برای تعیین اولین کاراکتر رشته‌ی خروجی از آخرین کارکتر رشته‌ی ورودی مشخص میشه.

length طول رشته‌ی خروجی را مشخص میکنه اگه مثبت باشه تابع از start به طول length را به عنوان خروجی برمیگردونه و اگه منفی باشه رشته‌ی خروجی از start شروع میشه و آخرین کاراکترش، کاراکتر length ام از آخر رشته‌ی ورودی خواهد بود.
اگه این پارامتر ۰,FALSE یا NULL باشه خروجی این تابع رشته‌ی خالی خواهد بود.

اگه هر یک از پارامتر‌های length , start منفی باشه شمارش برای تعیین کارکتر متناظر از آخرین کاراکتر رشته‌ی ورودی شروع میشه

اگه start مثبت باشه و length را حذف کنیم تابع از کاراکتر startام تا آخرین کارکتر رشته‌ی ورودی را بر‌میگردونه.

echo substr("Hello world",10); //return d
echo substr("Hello world",1); //return ello world
echo substr("Hello world",3); //return lo world
echo substr("Hello world",7); //return orld

اگه start مثبت باشه و length را حذف کنیم تابع از کاراکتر startام تا آخرین کارکتر رشته‌ی ورودی ر بر‌میگردونه.با این تفاوت که شمارش برا تعیین start از آخرین کاراکتر رشته‌ی ورودی شروع میشه نه از اول رشته.

echo substr("Hello world",-1); //return d
echo substr("Hello world",-10); //return ello world
echo substr("Hello world",-8); //return lo world
echo substr("Hello world",-4); //return orld

اگه start , length هردو مثبت باشن تابع از کاراکتر start ام به طول length را برمیگردونه.

echo substr("Hello world",0,10); //return Hello worl
echo substr("Hello world",1,8); //return ello worl
echo substr("Hello world",0,5); //return Hello
echo substr("Hello world",6,6); //return world

اگه length منفی باشه طبق معمول اولین کاراکتر رشته‌ی خروجی start و آخرین کارکترش منطبق با کاراکتر length ام از آخر رشته‌ی ورودی خواهد بود

echo substr("Hello world",0,-1); //return Hello worl
  echo substr("Hello world",-10,-2); //return ello wor
  echo substr("Hello world",0,-6); //return  Hello

مطالب پیشنهادی

تابع chr در پی اچ پی و کاربرد آن

تابع ord در پی اچ پی

مقایسه دو رشته در پی اچ پی با تابع strcmp

تابع file_get_contents در پی اچ پی

جهت سفارش طراحی وب سایت در تبریز و سایر نقاط ایران با ما تماس بگیرید

Be the first to write a review

Leave a comment