تابع strcmp در پی اچ پی

این تابع دو رشته را باهم دیگه مقایسه میکنه.این تابع به بزرگی و کوچکی حروف حساس می‌باشد.

 strcmp ( string $str1 , string $str2 ) : int

این تابع دو پارامتر داره که هر دوی آنها از رشته هستند و اجباری و خروجی آن یک عدد صحیح است.


خروجی تابع نسبت به ورودی‌های آن:

اگر اولین ورودی کوچکتر از دومین ورودی باشه خروجی این تابع کوچکتر از صفر خواهد بود.

و برعکس اگر اولین ورودی بزرگتر از دومین ورودی باشه خروجی این تابع بزرگتر از صفر خواهد بود و اگر دو رشته برابر باشه خروجی این تابع صفر خواهد بود.

Be the first to write a review

Leave a comment