تابع pathinfo در php

گاهی لازمه اجزای آدرس یک فایل روی هاست را به طور جداگانه بدانیم برای این کار در طراحی سایت با استفاده از php از تابع pathinfo استفاده میکنیم این تابع دو آرگومان دارد و خروجی آن با توجه به آرایه دوم متغیر است.نحوه فراخوانی این تابع به صورت زیر می‌باشد:

pathinfo(path,option);

اولین آرگومان مسیر فایل است که یک رشته می‌باشد و دومین آرگومان تعداد یا قسمتهای مختلف خروجی تابع را تعیین می‌کند و ثابت داخلی php می‌باشد که در زیر توضیح می‌دهم

  1. PATHINFO_DIRNAME:فقط نام پوشه‌ای که فایل مورد نظر در آن ذخیره شده است را بر‌میگرداند.
  2. PATHINFO_BASENAME:فقط نام فاایل همراه با پسوند آن را بر‌می‌گرداند.
  3. PATHINFO_EXTESION:فقط پسوند فایل را برمی‌گرداند.
  4. در صورتی که آرگومان دوم به تابع ارسال نشود خروجی تابع یک آرایه سه عضوی خواهد بود که عضوهای آن شامل نام پوشه،نام فایل همراه با پسوند و پسوند فایل خواهد بود.

به مثال زیر دقت کنید:

<?php

$info=pathinfo(“web/test.txt”);

echo”<pre>”;

print_r($info);

echo'<pre>’;

?>

خروجی این مثال به صورت زیر خواهد بود:

Array

(

[dirname]=>/testweb

[basename]=>test.txt

[extesion]=>.txt

)

مثال دوم

<?php

print_r(pathinfo(“/testweb/test.txt”,PATHINFO_BASENAME);

?>

خروجی

test.txt

Be the first to write a review

Leave a comment