تابع ord در پی اچ پی

این تابع در پی اچ پی به صورت زیر تعریف شده است و فقط یک ورودی دارد و خروجی آن یک عدد صحیح می‌باشد.

 ord ( string $string ) : int

این تابع فقط یک وروودی میگیره که نوع آن رشته و اجباری است.
اولین بایت رشته‌ی ورودی را به اسکی کد مورد نظر تبدیل میکنه.بین ۰ و ۲۵۵ است

اگه کاراکتر مورد نظر در مثال زیر کاراکتر خط جدید باشه یک پیام چاپ میکنه

<?php
$str = "\n";
if (ord($str) == 10) {
    echo "The first character of \$str is a line feed.\n";
}
?>

تکه کد زیر اسکی کد کاراکتر مورد نظر را چاپ میکنه.

<?php
declare(encoding='UTF-8');
$str = "?";
for ( $pos=0; $pos < strlen($str); $pos ++ ) {
 $byte = substr($str, $pos);
 echo 'Byte ' . $pos . ' of $str has value ' . ord($byte) . PHP_EOL;
}
?>

خروجی مثال فوق به صورت زیر است


Byte 0 of $str has value 240
Byte 1 of $str has value 159
Byte 2 of $str has value 144
Byte 3 of $str has value 152

برای مطالعه بیشتر در وب سایت رسمی پی اچ پی اینجا کلیک کنید

Be the first to write a review

Leave a comment