تابع gettype

این متغیر تعریف شده را به عنوان پارامتر قبول می‌کند و نوع آن را برمیگرداند.

string gettype(mixed $var);

<?php

$data=array(1,1.0,NULL,new stdClass,'foo');

foreach($data as $value)

{ echo gettype($data as $value)," "; }

?>


خروجی این مثال به صورت زیر است

integer double NULL class string

 

دیدگاه خود را بنویسید