تابع rtrim در پی اچ پی و طراحی وب سایت

تابع rtrim فضاهای خالی یا کاراکترهای خاصی را از آخر رشته را حذف میکنه و در پی اچ پی به صورت زیر تعریف شده.

rtrim ( string $str [, string $character_mask ] ) : string

ورودی‌های تابع rtrim

اولین ورودی این تابع رشته و اجباریه.
دومین ورودی این تابع یک آریه یک رشته است که مشخص میکنه کدام کاراکترها باید از آخر رشته‌ی ورودی حذف بشن.

اگر دومین پارامتر این تابع حذف بشه تابع تمام کاراکتر‌های زیر را از آخر رشته‌ی ورودی حذف خواهد کرد.

 • ” ” کاراکتر جای خالی یا اسپیس با کد اسکی ۳۰
 • “\t” تب با کد اسکی ۹
 • “\n” کاراکتر خط جدید با کد اسکی ۱۰
 • “\r” کاراکتر خط جدید با کد اسکی ۱۳
 • “\۰” نال بایت با کد اسکی ۰
 • “\X0B” تب عمودی با اسکی کد ۱۱

خروجی تابع rtrim

رشته‌های موردنظر را که با استفاده از پارامتر دوم به ارشته ارسال شده است را از آخر رشته حذف میکنه.

مثال

<?php 
 
$string = "Geeks for  "; 
echo rtrim($string)." Geeks"; 
//output: Geeks for Geeks
 
$string = "Geeks for !!! (( !!))"; 

// The characters '!', '(', ')', ' ' have been specified 
// to remove from the end of the string 
echo rtrim($string, "! ()")." Geeks";  
//output:Geeks for Geeks
?>

منبع:geeksforgeeks.org

جهت سفارش پروژه های طراحی وب سایت و بهینه سازی وب سایت با ما تماس بگیرید

دیدگاه خود را بنویسید