تابع bin2hex در پی اچ پی

تابع bin2hex در پی اچ پی رشته‌ی دریافتی را به مبنای ۱۶ آن تبدیل میکنه.
این تابع به صورت زیر تعریف شده

 bin2hex ( string $str ) : string

خروجی تابع bin2hex

خروجی این تابع یک رشته‌ی اسکی در مبنای شانزده داده‌های ورودی است

ورودی یا پارامتر تابع bin2hex

این تابع تنها یک ورودی داره که اجباریه و همانطور که از تعریف آن مشخصه یک رشته است.

مثال:

<?php
$str = bin2hex("Hello World!");
//output: 48656c6c6f20576f726c6421 
?>

دقت کنید که اگر میخواهید رشته ای از اعداد را که در مبنای ۲ است را به مبنای ۱۶ تبدیل کنید این تابع یک خروجی غیر مرتبط برمیگرداند برای تبدیل رشته ای از اعداد دودویی به مبنای ۱۶ معادل ابتدا باید رشته‌ی مورد نظر را به معادل ده دهی تبدیل نموده و سپس با استفاده از تابع bin2hex به مبنای ۱۶ تبدیل نمائید.در این مورد به تکه کد زیر دقت کنید.

<?php
$binary = "11111001";
$hex = dechex(bindec($binary));
echo $hex;
?>

یه مثال کاربردی از استفاده تابع bin2hex

تابع زیر ایمیل شما را به کد مرجع اچ تی ام ال((&#xnumber;)) تبدیل کرده و از ایندکس شدن آدرس ایمیل شما توسط رباتهای اسپم جلوگیری میکنه.

<?php

function hexentities($str) {
  $return = '';
  for($i = 0; $i < strlen($str); $i++) {
    $return .= '&#x'.bin2hex(substr($str, $i, 1)).';';
  }
  return $return;
}

?>

نحوه استفاده از تابع hexentities

<?php echo 'email: <address>'.hexentities('foo@bar').'</address>'; ?>

ایمیل شما به صورت foo@bar در مرورگر نمایش داده میشه

منبع:وب سایت رسمی پی اچ پی

جهت سفارش پروژه‌های طراحی سایت و سئو وب سایت با ما تماس بگیرید

دیدگاه خود را بنویسید