برش رشته ها در پایتون

برای برش رشته‌ها در پایتون می‌توانید از عمگر : استفاده کنید. برای مشخص کردن محدوده‌ی برش اندیس ابتدا را در سمت چپ عملگر : و اندیس انتهای رشته‌ی مد نظر خود را در سمت راست : قرار داده و در داخل سکوار براکت در مقابل رشته قراردهید. اگر STRING یک رشته باشد برای برش از اندیس start تا اندیس end-1 عملگر : را به صورت زیر استفاده کنید:

STRING[start:end]

تکه کد زیر، زیر رشته‌ای از رشته b را از اندیس ۲ تا ۴ می‌برد.

>>> b = 'hello, world!'
>>> print(b[2:5])
llo

بیشتر بخوانید: متغیرهای عددی در پایتون

برش از اندیس خاص تا انتها

اگر می‌خواهید رشته را از start تا انتهای رشته‌ی STRING برش دهید می‌توانید end را از سینتکس مذکور حذف کنید.

STRING[start:]
>>> b= 'hello, world!'
>>> print(b[2:])
llo, world!

برش از ابتدا تا یک اندیس خاص

برای برش از ابتدای یک رشته تا یک اندیس خاص می‌توانید start را از سمت چپ : حذف کنید.

STRING[:end]

تکه کد بالا زیر رشته را از صفر تا اندیس end-1 بر می‌گرداند.

تکه کد زیر یک زیر رشته از ابتدا تا اندیس ۴ رشته‌ی b را برمی‌گرداند.

>>> b= 'Hello, world'
>>> print(b[:5])
Hello

بیشتر بخوانید:regex در پیاتون

اندیس‌های منفی

برای شروع شمارش اندیس‌ها از انتهای رشته می‌توانید start و end را همراه با یک منفی استفاده کنید.

اگر STRING یک رشته باشد برای شروع شمارش اندیس‌ها از انتهای رشته می‌توانید از سینتکس زیر استفاده کنید.

STRING[-start:-end]
>>> b= 'Hello, world!'
>>> print(b[-5:-2])
orl

بیشتر بخوانید: رشته‌ها در پایتون

دیدگاه خود را بنویسید