انتخابگرها در css

انتخابگرها مشخص می کنندکه یک قانون شیوه نامه بر روی کدام عناصر اعمال شود که در این مقاله انواع انتخابگرها را توضیح خواهیم داد.

۱-انتخابگر عمومی (universal selector):

یک ستاره است؛استفاده از آن به معنی این است که می خواهیم عناصر موجود در یک سند را انتخاب کنیم.syntax این انتخابگر به صورت زیر می باشد:

*{}

قوانین نوشته شده در این انتخابگر بر روی تمامی عناصر سند html اعمال می شود مگر این که انتخابگر دیگری مقدار متفاوتی را برای همان عنصر مشخص کند.در ضمن انتخاب گر body با این انتخابگر کمی متفاوت می باشد.

۲-انتخابگر نوع (type selector):

انتخابگر نوع همه ی عناصر مشخص شده در فهرستی که با کاما از یکدیگر جدا شده اند را انتخاب می کند.این انتخابگر به شما این امکان را می دهد که قوانین یکسانی را بر روی چندین عنصر اعمال کنید.مثال زیر تمامی عناصر تیترh1,h2 ,h3 را به یک شکل تبدیل می کند.

h1,h2,h3{}

۳-انتخابگر کلاس (class selector):

انتخاب گر کلاس به شما این امکان را می دهد که یک قانون را برروی عنصری(یا عناصری)اعمال کنید که دارای صفت class یکسانی در html هستند که مقدار آن با مقداری که در انتخابگر کلاس مشخص کرده اید برابر است.

مثال:فرض می کنیم در سند html پاراگرافی با کلاس bktxt داریم:

<p class-“bktxt”>این یک متن پس زمینه است</p>

شما می توانید با یکی از روشهای زیر پاراگراف مورد نظر را استایل دهی نمایید.

.bgtxt{};

که در این صورت تمامی عناصری که مقدار خاصیت class آن bgtxt است استایل دهی می شوند.

p.bgtxt{};

در این صورت فقط پاراگرافهایی که مقدار خاصیت class آن bgtxt است استایل دهی می شوند.

یک صفت class می تواند حاوی چند مقدار باشد که با فضای خالی از هم جدا می شوند

مثال:

<p class=import cod></p>

در این صورت می توانید با دستورزیر عنصری را مشخص کنید که صفت class آن هم دارای code است و هم حاوی import

p.import.code{}

۴-انتخابگر آی دی (ID Selector):

انتخابگر id نثل انتخابگر کلاس کار می کند با این تفاوت که روی مقدار صفات id کار می کند.در اینجا به جای استفاده از علامت نقطه اعشار قبل از صفت id باید از علامت # استفاده کنید.از آنجایی که مقدار صفت هی موجود در یک سند باید محصر به فرد باشد این انتخابگر باید فقط برروی محتوای یک عنصر اعمال شود و دیگر لازم نیست نام عنصر را مشخص کنید.

#abstract{}

در این مثال قوانینی که در این اکلاد قرا می گیرد به عنصری اعمال می شود که خاصیت id آن abstract است.

ادامه دارد… .

Be the first to write a review

Leave a comment