آرایه‌ ها در پایتون

در عمل آرایه ها در پایتون به صورت یک ساختار داخلی تعریف نشده اند اما شما می‌توانید به جای آرایه‌ها از لیست ها در پایتون استفاده نمائید.

در این مقاله به شما نشان می‌دهیم که چطور از لیست ها در پایتون به عنوان آرایه های پایتون استفاده نمائید. در هر صورت شما می‌توانید از یک کتابخانه‌ برای کار با آرایه ها در پایتون استفاده نمائید.

آرایه ها برای ذخیره‌ یک تعدادی از داده‌ها در یک متغیر استفاده می‌شود.

ایجاد یک آرایه که شامل نام ماشین‌های مختلف است:

>>> car= ['ford','volvo','bmw']

آرایه چیست؟

آرایه ها یک نوع متغیر خاص هستند که در آن واحد چندین نوع داده را در خود ذخیره می‌کنند.

اگر بخواهید نام ماشین‌هایی که در آرایه‌ی مثال قبل تعریف شده است را در متغیرهای معمولی ذخیره کنیم می‌توانیم سه تا متغییر تعریف کنیم ولی اگر ۳۰۰تا ماشین داشته باشیم این کار امکان پذیر نخواهد بود در این صورت مجبور خواهیم بود از آرایه های پایتون استفاده کنیم.

یک آرایه در پایتون و دیگر زبان‌های برنامه نویسی می تواند یک چندین مقدار را در یک متغیر ذخیر کند و به برنامه نویس این امکان را می‌دهد تا بتواند داده‌های ذخیره شده در یک آرایه را به صورت دسته جمعی و یا در یک حلقه پردازش نماید.

دستیابی به اعضای آرایه پایتون

با استفاده از اندیس عددی می‌توانید به اعضای آرایه‌ها دسترسی داشته باشید و یا آنها را مقدار دهی نمائید.

اندیس آرایه ها در پایتون از صفر شروع می‌شود.

x=car[0]

مقدار دهی عضو صفرم آرایه:

car[0]="Toyota"

طول آرایه ها در پایتون

با استفاده از تابع len می‌توانید طول یک آریه را به دست آوردید

در این مثال طول آرایه‌ای که در اولین مثال این مقاله تعریف کردیم را با استفاده از تابع len محاسبه کرده ایم.

>>> print(len(car))
۳

همیشه طول یک آرایه در پایتون یک واحد بیشتر از اندیس آخرین عضو آرایه است.

پردازش آرایه های پایتون در یک حلقه

با استفاده از حلقه‌ی for in به می‌تونید اعضای آرایه را در این حلقه پردازش نمائید

مقال زیر تمام اعضای آرایه‌ی car را در ترمینال چاپ می‌کند:

>>> car=['Toyota','BMW','Benz']
>>> for x in car:
...     print(x)
... 
Toyota
BMW
Benz

اضافه کردن یک عضو به آرایه‌ای که قبلا تعریف کرده‌ایم

با استفاده از تابع append به راحتی می‌توانید یک عضو به آرایه ها در پایتون اضافه نمائید.

در این مثال یک عضو به آرایه‌ی ماشین که در مثال قبل تعریف کرده بودیم اضافه و آرایه را چاپ کرده‌ایم:

>>> car.append('Honda')
>>> print(car)
['Toyota', 'BMW', 'Benz', 'Honda']

حذف یک عضو آریه پایتون

با استفاده از متد remove می‌توان یک عضو از آرایه را در پایتون حذف کرد. در مثال زیر یک عضو آرایه‌ی ماشین را حذف کرده‌ایم:

>>> car.remove('bmw')
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ValueError: list.remove(x): x not in list
>>> car.remove('BMW')
>>> print(car)
['Toyota', 'Benz', 'Honda']

دقت کنید که پایتون به کوچک و بزرگ بودن حروف حساس است و اگر به جای BMW بنویسید bmw تابع remove عنصر مورد نظر را نمی‌تواند پیدا کند.

دقت کنید که اگر از عنصر مورد نظر بیش از یک مورد در آرایه موجود باشد تابع remove فقط اولین مورد را حذف می‌کند.

دیدگاه خود را بنویسید