TrueAns

TrueAns

ما در طراحی و اجرای سیستم‌های مبتنی بر وب متخصص هستیم

اسفند, ۱۳۹۴

۵ عادت آدم های موفق

تاریخ تحریر: ۱۳۹۴/۱۲/۱۳

۱- اجازه نمی دهند ترس آن ها را کنترل و محدود کند. ۲- بیشتر از آن که تقلید کنند نوآوری می کنند. ۳- همیشه منتظر بازتاب کارهایشان هستند. ۴-  روی راه حل ها تمرکز می کنند. ۵- همیشه نیمه پر لیوان را می بینند.